Yönetim Fonksiyonları Bağlamında Düşünme
Yönetim Fonksiyonları Bağlamında Düşünme

Yönetim Fonksiyonları Bağlamında Düşünme

Yönetim Kavramı

İnsanlık yaratıldığından beri birlikte hareket etmek en temel gereksinim olmuştur. Çünkü insanlar her daim birbirlerine bağlı bir şekilde hayatlarını idame ettirmek durumundadır. Bu bağlamda yönetim kavramı da uygulama itibariyle insanlığın başlangıcından günümüze kadar gerekli görülmüştür. Yönetim fonksiyonları çok eskilere dayanmasına rağmen faaliyetleri ve olaylara etkisi bakımından bilimsel olarak yeni bir araştırma konusudur.

En eski yönetim uygulamaları, toplum (kabile, site, devlet v.b.) yönetimi ve bununla yakından ilgili olmak üzere savunma (ordu) örgütlerinde meydana gelmiş, ekonomik çaba ve faaliyetlerdeki yönetsel uygulamalar ise daha sonra gelişmiştir.

Nişancı, N, Z., (2015), Geçmişten Günümüze Yönetim Düşüncesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, C:13,(25), ss.257-294.

Yönetim insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen yeni bir bilim dalı olarak ifade edilmektedir. Tarih boyunca yaşanan gelişmeler sonucunda yönetim düşünce sisteminde oluşan bilgi birikimi, 19. yy. sonlarına doğru teoriler şeklinde sistemleştirilmeye başlanmıştır. Böylece bilimsel çabalar modern yönetim dönemini başlatmıştır (Seçtim&Erkul, 2020, s. 19). Yönetime dair düşünce sisteminin bu denli artış göstermesinin başlıca sebebi ise endüstri alanında devrim niteliğinde bir takım buluşlar ve değişikliklerin ortaya çıkmasıdır. Buna bağlı olarak birçok alandaki değişime uyum sağlamak adına yönetim merkezli düşünmek zorunlu olmuştur. 

Yönetimin Tanımları

Farklı alanlarda (işletme, eğitim, spor vs.) değişikliklerin ve gelişimlerin yaşanması, insanların özel alanda uzmanlaşmasını sağlamıştır. Bu uzmanlaşma durumu da insanların birbirleri ile çalışmasını gerekli kılmıştır. Yönetim kavramı da tam bu noktada hem pratikte, hem de teorikte önem kazanmaktadır.

Yönetimin net bir tanımı yapılmamışken ana merkezde insan unsurunu ele alan birçok ayrı tanıma sahiptir. Yönetimin en temel tanımları ise şunlardır: 

  • Bireyler arası farklılıklar, örgüt içinde birlik ve beraberliği sağlama yönünde negatif bir etkiye sahip bir durum gibi görülse de; bir dizi farklı özelliklere ve yeteneklere sahip insanın bir örgütte ortak amaçlar için farklılıklarını bir yana bırakarak eşgüdümlemesi, aslında yönetim sanatı anlamına gelir (Gül&Türkmen, 2018, s.6).
  • Yönetim; “bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yöneltme, aralarındaki iş birliği ile koordinasyonu sağlama çabalarının bütününü içeren bir süreç” şeklinde de ifade edilebilir (Şimşek&Çelik, 2017, s.6).
  • Yönetim, örgütün elindeki kaynaklarını planlayarak, organize ederek, yürüterek ve kontrol ederek, etkili ve verimli bir şekilde kullanması ve amaçlarını gerçekleştirmesi sürecidir (Akyel, 2009, s.13).

Bu tanımları dikkate alarak çalışmanın temel amacı, yönetim düşüncesine dair bir perspektif sunmak ve klasik yönetim yaklaşımları açısından yönetim süreçlerinin niteliklerini ve katkıda bulunan çalışmaları sunmaktır.

Yönetim Fonksiyonları

Yönetim fonksiyonları ile ilgili bir görsel.

Bilimsel anlamda yönetim konusunu ele alan araştırmalar; planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, denetleme/kontrol fonksiyonlarını merkeze almaktadır. Etkili ve verimli bir yönetimin sağlanabilmesi için her biri ayrı bir öneme sahiptir. 

Temelde yönetime dayalı her örgüt canlı bir organizma gibi düşünülmelidir. Bu organizmanın devamlı olması açısından yerine getirilmesi gereken hususlardan birisi uyum halinde değerlendirilmelidir. Yönetim fonksiyonları hakkında ilk olarak Henri Fayol adındaki bir mühendis sistemsel biçimde ortaya koymuştur. 

Zaman geçtikçe birçok değişimlerde beraberinde geliyor. Örgüt yönetimi bakımından da salt bu fonksiyonları biliyor olmak istenileni vermeyecektir. Bu sebeple sürekli değişen standartlara ayak uydurmak için sürekli öğrenme ve düşünme elzem hale gelmektedir. Uygulamada yönetimin niteliği için farklı düşünme becerileri sergilenmelidir. 

Yönetim fonksiyonları farklı düşünme becerileri ile birlikte uygulama noktasında da senkronizasyonu sağlanmalıdır. Yönetimin sağlıklı olması adına ister iş odaklı, işter kişi odaklı olsun her bir fonksiyonun kendi içinde görevi vardır. 

Spor alanında da takım/kulüp gibi camiaların istenileni ortaya koyabilmesi amacıyla iş insanlarının, yöneticilerinin başkanlık koltuğunda oturmalarına bu sebeple anlam yüklenmelidir. Günümüzde spor endüstrisi ekonomik olarak ayrı bir ekosisteme sahiptir. Olayların perde arkasında spordan daha farklı şekilde işler dönmektedir. Mali işler, yatırım, kar ve zarar tabloları gibi işletme odaklı çalışmalar yapılmaktadır. Yönetim fonksiyonları, spor yönetimi açısından da bilinmesi ve yerine getirilmesi gereken hususlardır.

Bu bağlamda konuyla ilgili olarak “Spor Yöneticisi” başlıklı içeriğimizi de ayrıca okuyabilirsiniz. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir