Spor Disiplin Yönetmeliği Disiplin Yargılaması
Spor Disiplin Yönetmeliği Disiplin Yargılaması

Spor Disiplin Yönetmeliği Disiplin Yargılaması

Başlattığımız bu yazı serimizin üçüncüsü olan Spor Disiplini Yönetmeliğinde Disiplin Yargılaması ile ilgili içeriğin, hukuk bölümü öğrencisi Arif Emre Koca tarafından daha anlaşılabilir olması amacıyla ufak eklemeler yapılarak derlenmiş halidir.

Disiplin Yargılaması

Disiplin yargılaması ile ilgili bir görsel.

Disiplin cezalarını ve ihlallerini öğrendik şimdi bu disiplin ihlallerinin olduğu durumlarda yargılamanın nasıl olduğunu öğrenelim. Yargılama aşamasına direkt olarak geçmeden önce savunmadelillerin değerlendirilmesi, tebligat, soruşturma mercileri, idari tedbir, idari tedbir uygulama yetkisinin kimde olduğu, idari tedbirin başlaması durumlarını öğrenmemiz gerekir ki disiplin yargılaması sağlıklı bir şekilde öğrenilsin.

Savunma

Savunma aşaması çok önemlidir. Herhangi bir disiplin ihlali hakkında disiplin yargılaması yapılan kişi savunma haklarını en iyi şekilde öğrenmelidir. Bu hakları öğrenelim;

 1. Savunma alınmadan ceza verilemez.
 2. Disiplin kurulları tarafından savunma istenmektedir.
 3. Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gündür. Müsabakanın niteliği ve oynanma sıklığı dikkate alınarak savunma süresi müsabakanın oynanma sıklığına göre kısaltılabilmektedir.
 4. Savunma yazılı olarak verilmektedir; ancak disiplin kurulları gerek görürse sözlü savunmayı tespit etmek için bir üyesini görevlendirebilmektedir.
 5. Taraflardan birinin talebi üzerine veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde, sözlü ifadeler için bütün tarafların davet edileceği bir toplantı düzenlenebilmektedir.
 6. Disiplin ihlali nedeniyle müsabaka görevlileri tarafından müsabakadan doğrudan çıkarılan sporcu ve diğer kişiler, ayrıca tebligat yapılmaksızın savunma vermek zorundadır. Kişiler, müsabakanın sona ermesinden itibaren üçüncü fıkra kapsamında belirlenen sürede savunma vermediklerinde, savunmadan vazgeçmiş sayılmaktadır.
 7. Disiplin ihlalleri nedeniyle tamamlanamayan müsabakalarda, müsabakanın taraflarını oluşturan kulüp veya takımlarıyla sporcu ve diğer kişiler; ayrıca tebligat yapılmaksızın üçüncü fıkra kapsamında belirlenen sürede savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılmaktadır.
Disiplin yargılaması için kullanılan bir illustrasyon görseli.
Delillerin Değerlendirilmesi

Müsabaka görevlilerinin raporları aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilmektedir. Bununla birlikte; müsabaka görevlilerinin raporları arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, müsabaka alanındaki fiiller bakımından müsabaka hakemi ve benzeri görevlilerin raporları; müsabaka alanı dışındaki fiiller bakımından ise müsabaka temsilcisi ve benzeri görevlilerin raporları esas alınır.

Tebligat

Sporcu, yönetici ve diğer kulüp veya takım görevlilerine tebliğ edilmesi gereken karar ve diğer belgeler bağlı bulundukları kulüp veya ilgili eğitim ve öğretim kurumuna tebliğ edilmektedir. Kulüp veya eğitim ve öğretim kurumuna yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılmaktadır. Avukat, vekil olarak dosyaya bildirilen tüm tebligatlar ise avukata yapılmaktadır.

Disiplin kurulları kararları, savunma istemleri, idari tedbir ve diğer belgeler; ilgili kişi, kulüp veya ilgili eğitim ve öğretim kurumuna posta ya da elektronik posta ile tebliğ edilmektedir. Elektronik tebligat, muhatabın elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmıştır sayılır.

Tebligat yapılacak kulüp veya kişilerin posta veya elektronik posta adresinin bulunmaması ve bu yollarla tebliğ yapılamaması halinde tebliğ belgesinin internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yedinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılır. Gerekli hallerde tebligat, Bakanlık, il müdürlüğü, federasyon personeli veya görevli eliyle de yapılabilmektedir. Tebliğden imtina halinde durum tutanak ile tespit edilip ardında bu tutanak tebliğ yerine geçmektedir.

Tebligatın muhatabına iletilmesinde gecikilmesi veya birinci fıkrada belirtilen görevin ihmal edilmesi ve bu durumun bir hak kaybına sebebiyet vermesi halinde kulüplere para cezası verilebilmektedir.

Soruşturma Mercileri

1) Spor Disiplin Yönetmeliği kapsamında;

 • Federasyon başkanları ve yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleriyle Merkez Spor Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri için Bakan,
 • İl spor disiplin kurullarının başkan ve üyeleri için il müdürünün teklifi üzerine vali,
 • Bağlı federasyonlarca düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen müsabaka ve faaliyetlerde, federasyon başkanı veya yetki verdiği kişi,
 • Bağlı federasyonlar tarafından il müdürlükleri ile koordineli bir şekilde düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde, il müdürü veya yetki verdiği kişi,
 • Bağımsız spor federasyonları ile il müdürlüklerince birlikte düzenlenen yerel müsabaka ve faaliyetlerde; federasyon başkanı veya yetki verdiği kişi,

f) İl müdürlüklerince düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen müsabaka ve faaliyetlerde, il müdürü veya yetki verdiği kişi,

 • Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında düzenlenen yurt içi müsabaka ve faaliyetlerde, il müdürü veya yetki verdiği kişi, soruşturma mercileri olup; disiplin kurullarına sevk işlemleri bu kişiler veya yetki verdikleri kişiler tarafından yapılmaktadır.

2) Hakem ve hakem kurullarınca görevlendirilen diğer kişilerin fiilleri öncelikle ilgili federasyon merkez hakem kurulunca veya yetkili birimlerce incelenmektedir. Ardından düzenlenecek raporla birlikte disiplin sevk işlemini yapmaya yetkili kişiye gönderilmektedir.

3) Disiplin kurullarına sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, müsabakanın çeşidi, cezalandırılması istenen kişi, kulüp veya takım isimleri ile sevk maddesi belirtilmektedir.

4) Merkez Spor Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından yapılan sevk üzerine bunlar hakkında karar verme yetkisi Tahkim Kuruluna aittir.

İdari Tedbir

İdari tedbir, disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli şüphelerin bulunduğu ve disiplin cezasının derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı hallerde kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar; kulüp veya takıma seyircisiz oynama, saha kapatma, kişilere ise müsabaka alanına, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, hak mahrumiyeti veya her türlü müsabakalara katılmaktan ya da müsabakaları yönetmekten men yönünde geçici yaptırımlar uygulanmasıdır.

İdari tedbir kararı özellikle;

a) Sporcuların müsabakaya katılmalarını,

b) Görevlilerin; müsabaka öncesinde, esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını takip eden on beş dakika içerisinde soyunma odalarında ve koridorlarında, saha içinde ve yedek kulübesinde bulunmalarını, sporcularına talimat vermelerini ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kurmalarını,

c) Diğer kişilerin ise müsabaka alanına girmelerini, engeller. 

İdari Tedbir Yetkisinin Kimde Olduğu

Soruşturma mercileri ve disiplin kurulları idari tedbir koymaya yetkilidir.

Spor Disiplin Yönetmeliği 57. maddeye göre soruşturma mercileri tarafından verilen idari tedbir kararına karşı on gün içerisinde ilgili disiplin kuruluna; disiplin kurulları tarafından verilen idari tedbir kararlarına ise aynı süre içerisinde bir üst disiplin kuruluna itiraz edilebilmektedir. Disiplin kurullarınca verilen idari tedbir kararına karşı; ilgisine göre Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili federasyon da aynı süre içerisinde itiraz başvurusunda bulunabilmektedir.

İdari Tedbirin Başlaması

İdari tedbir;

Disiplin ihlalini oluşturan fiili nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan sporcu, görevli ve diğer kişiler için müsabakadan çıkarıldığı anda,

İdari tedbir koymaya yetkili disiplin kurulları veya kişiler tarafından tedbir kararı verilmesi durumunda ise kararın tebliği ile yürürlüğe girer. 

İdari tedbir kararı vermeye yetkili olanlar her zaman ve re’sen tedbirin kapsamını değiştirebilmektedir veya tedbiri kaldırabilmektedir.

Yargılama 

Soruşturma mercileri tarafından sevk yazısı ve eki soruşturma belgelerinin disiplin kurullarına gönderilmesiyle disiplin yargılaması başlar.

Disiplin kurulları, idari tedbir ve savunmayı öncelikle inceler; soruşturması başlatılan işlemleri takip eder ve eksik kalan kısımları tamamlar. Disiplin kurulları gerekli görmesi halinde, rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir, ilgililerin ihlalde bulunan veya tanık sıfatıyla yazılı ve sözlü beyanlarını alabilmektedir.

Tanıklar, tebligatı izleyen beş gün içinde tanıklığına başvurulan husustaki görgü ve bilgisini yazılı olarak sunmak zorundadır. İlgili kurullar, canlı olarak ses ve görüntülerin nakledilmesine imkan sağlayan sistemin bulunması halinde il müdürlüğünde veya ilgili federasyon temsilciliklerinde ihlalde bulunanların veya tanık beyanlarının alınmasına karar verebilmektedir. 

Disiplin kurulları, yargılama sırasında incelenen konu dışında başka bir ihlalin gerçekleştirildiği veya incelenen olayla sınırlı kalmak kaydıyla, sevk edilmeyen başka sorumluların da olduğu kanaatine varırsa, bu hususu disiplin kurullarına sevk işlemini yapmaya yetkili olanlara bildirmekle yükümlüdür.

Disiplin kurulları; şahısta hata halleri dışında, müsabaka esnasında meydana gelen olaylara ilişkin hakem kararlarını ve sonuçlarını kısmen veya tamamen değiştiremez.

Karar Aşaması

Disiplin kurulları, soruşturmanın tamamlanmasından sonra yapılacak ilk toplantıda kararını vermektedir.

Kararlar; kurulun oluşumu, tarafların isimleri, mevcut unsurların bir özeti, dayanak deliller, yasal gerekçeler, kararın dayandırıldığı hükümler, itiraz yolları ve süresinin bildirimini içerir. Disiplin yargılamasında önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler uygulanır.

Karar Verildikten Sonra İtiraz

İl spor disiplin kurulu kararlarına karşı Merkez Spor Disiplin Kuruluna; Merkez Spor Disiplin Kurulunun ilk derece disiplin kurulu olarak verdiği kararlara karşı ise Tahkim Kuruluna, kararların tebliğinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilmektedir. Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili federasyon da aynı süre içerisinde itiraz başvurusunda bulunabilmektedir.

Sürekli hak mahrumiyeti veya sürekli müsabakadan men cezaları itiraz konusu yapılmasa dahi kararı veren disiplin kurulu tarafından bir üst disiplin kuruluna gönderilir ve bu kurul tarafından re’sen yani bizzat incelenmektedir.

İtirazlar, üst disiplin kuruluna yapılmaktadır. Başvuruların üst disiplin kuruluna teslimi veya postaya veriliş tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

Disiplin Yargılaması Durumunun Yenilenmesi

Disiplin kurullarının kesinleşen kararlarında dayanılan delillerin gerçeğe aykırı olduğu veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; ilgili kişi, kulüp, takım ve federasyon, disiplin kurullarından yargılamanın yenilenmesini ve ceza verilmesine yönelik ise cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna ertelenmesini talep edebilir.

Spor disiplini içeriğini daha iyi anlamak için “İhlal Oluşturan Durumlar” konulu serimizin bir önceki yazısını da okuyabilirsiniz. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir