Spor Disiplini Yönetmeliğinde İhlal Oluşturan Durumlar
Spor Disiplini Yönetmeliğinde İhlal Oluşturan Durumlar

Spor Disiplini Yönetmeliğinde İhlal Oluşturan Durumlar

Başlattığımız bu yazı serimizin ikincisi olan Spor Disiplini Yönetmeliği ile ilgili içeriğin, hukuk bölümü öğrencisi Arif Emre Koca tarafından daha anlaşılabilir olması amacıyla ufak eklemeler yapılarak derlenmiş halidir.

Spor Disiplini Yönetmeliği

Disiplin İhlali Oluşturan Durumlar

Sportmenliğe Aykırı Hareketler

Spor disiplini bakımından onur kırıcı ve spor ahlakına/sportmenliğe aykırı eylemde bulunanlar, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmaktadır. 

Belirtilen “onur kırıcı, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı hareket” tanımı yoruma açık bir tanımdır. Disiplin kurulu bir hareketin onur kırıcı, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı hareket olup olmadığına oluşmuş teamüllere, geleneklere ve toplum kurallarına göre karar verir. 

Sportmenliğe Aykırı Açıklama

Her türlü yazılı, görsel, işitsel vb. yollarla sportmenlik anlayışına aykırı açıklamalarda bulunanlar” şeklinde açıklama tanımlanmıştır.

Yine fair-play anlayışına aykırı açıklama yoruma açık olup disiplin kurulu oluşmuş teamüllere göre karar verir. 

Sportmenliğe aykırı açıklamanın yaptırımı iki aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süreyle hak mahrumiyeti olarak belirlenmiştir. 

Hakaret ve Tehdit

Bakanlık, il müdürlüğü, federasyon, disiplin kurulları veya bu kurumların mensubu, müsabaka görevlisi, sporcu, kulüp yöneticisi veya görevli diğer kişilere; görevinden dolayı veya görevi sırasında, onur, şeref ve haysiyeti zedeleyecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle onur, şeref ve haysiyete yönelik saldırıda bulunmak veya bunları tehdit etmek disiplin ihlali oluşturmaktadır.  

Hakaret/tehditin disiplin yaptırımı bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süreyle hak mahrumiyeti olarak belirlenmiştir. 

Ayrımcılık ve İdeolojik Propoganda 

Irk, dil, din ayrımcılığı yaparak, insanlık onurunu herhangi bir şekilde zedeleyenlerin, disiplin ihlali yaptığı belirlenmiştir. 

Ayrımcılık/ideolojik propagandanın disiplin yaptırımı iki aydan bir yıla kadar men veya aynı süreyle hak mahrumiyetidir.

Cinsel Saldırı, İstismar ve Taciz

Cinsel davranışlarla sporcuların, kulüp görevlilerinin vücut dokunulmazlığını ihlal edenler, yönetmeliğe göre disiplin suçu işledikleri belirlenmiştir. Bu disiplin suçunun yaptırımı sürekli olarak müsabakadan men veya sürekli hak mahkumiyetidir. 

Bu disiplin ihlalinin sarkıntılık boyutunda kalması durumunda sorumlular, bir yıldan üç yıla kadar men edilirler. Ya da aynı süreyle hak mahrumiyeti cezası alırlar. 

Kural Dışı Hareket, Saldırı ve Kavga 

İlgili spor branşının oyun kurallarına aykırı, sert, ciddi ve şiddetli fiili müdahalesi nedeniyle müsabakadan doğrudan çıkarılan veya müsabakadan çıkarılmayı gerektiren sert, ciddi ve şiddetli fiili müdahalesi rapor edilen sporcu, kulüp veya takım görevlilerine, on beş günden altı aya kadar müsabakadan men cezası verilmektedir.

Sporcu, kulüp/takım görevlilerince müdahalenin saldırı boyutunda gerçekleşmesinde bir aydan bir yıla kadar men cezası uygulanmaktadır. Disiplin ihlalinin yöneticiler tarafından gerçekleştirilmesi halinde bir aydan üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilmektedir.

Kavgaya karışan ve ağır ceza gerektirmeyen durumlarda kulüp/takım mensupları on beş günden bir yıla kadar müsabakadan men edilmektedir.

Belirtilen fiillerin Bakanlık, il müdürlüğü, federasyon mensuplarıyla kulüp/takım yöneticisine, müsabaka görevlilerine işlenmesindeyse verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır. 

Belgelerin Haksız Kullanımı

Hakkı olmadığı halde başkalarının lisans vb. belgelerini kullanarak ilgilileri yanıltmaya çalışmak disiplin ihlali olarak belirlenmiştir. Bu ihlalin yaptırımı kulüp veya takım görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan mendir.

İhlallerin kulüp/takım yöneticilerinin, müsabaka görevlilerinin gerçekleştirmesindeyse iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilmektedir.

Sahtecilik ve Yanıltma

Lisans vb. uygunluk belgeleriyle ilgili bilgi/belgeler üzerinde değişiklik/sahtecilik yapmak, bu nitelikteki belgeleri kullanmak/kullandırmak disiplin suçudur. Yaptırımı ise kulüp veya takım görevlilerine iki aydan bir yıla kadar müsabakadan men cezasıdır.

İhlallerin kulüp/takım yöneticileri, müsabaka görevlilerince gerçekleştirilmesindeyse dört aydan iki yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilmektedir.

Ceza ve Tedbire Uyulmaması

Hakkında müsabakadan men, hak mahrumiyeti veya idari tedbir kararı olduğu halde kararlara uymayan ilgililer, bir aydan altı aya kadar men edilmektedir. verilmektedir.

Bu ihlalin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesindeyse bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilmektedir.

Milli Müsabakalara Katılmamak

Usulüne uygun bildirime rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın, resmî veya özel milli müsabakalara ya da hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya izinsiz olarak çalışma ve müsabaka yerini terk eden sporcu, kulüp veya takım görevlilerine iki aydan bir yıla kadar müsabakadan men cezası verilmektedir.

Milli müsabakaların, hazırlık çalışmaları kamp programına uymayan ilgililer, bir aydan altı aya kadar men edilmektedir. Bu maddedeki disiplin ihlalini yapanlar, sporcunun bağlı bulunduğu kulüp/takıma, ihlalin niteliğine göre para cezası verilmektedir.

Saha ve Seyirci Olayları 

Müsabakanın düzen/disiplin kurallarına uymayanlar, bir aydan iki yıla kadar men veya hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Seyircisi, mensupları veya sporcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüp veya takımlara eylemin ağırlığına göre; para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezaları birlikte veya ayrı ayrı verilebilmektedir.

İhlallerin önlenmesi için gayret gösterdiğini veya üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini delillerle sunan kulüp/takıma ceza verilmeyebilir.

Bu madde kapsamındaki ihlal nedeniyle zararların tazmini hususunda zarar veren kişi, spor kulübü/takım müteselsilen sorumludur.

Çirkin ve Kötü Tezahürat

Müsabaka alanında veya çevresinde topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması halinde kulüp veya takıma, olayın ağırlığına göre para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezaları birlikte veya ayrı ayrı verilebilir.

Bu madde kapsamındaki disiplin ihlallerinin önlenmesi için azami gayreti gösterdiğini ya da olayların üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini yeterli ve inandırıcı delillerle ispat eden kulüp veya takıma ceza verilmeyebilir.

Yayın Hakkının Engellenmesi

Müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanması için yayın sözleşmesi imzalanan kişilerin, yayın hazırlıklarını veya yayınını kısıtlayan ya da engelleyen kişiler ile herhangi bir yayın sözleşmesi olmaksızın yayın yapanlar, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmaktadır.

Tanıklıktan veya Belge İbrazından Kaçınma

Disiplin yargılaması kapsamında tanıklık için çağrılmasına rağmen geçerli mazereti olmaksızın; tanıklıktan kaçınan, gerçeğe aykırı tanıklık eden veya kendisinden istenen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen kişi, kulüp veya takımlar, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmaktadır.

İzinsiz Dış Görev

Bakanlık, il müdürlüğü, federasyondan izinsiz yurt dışında faaliyet düzenleyen ülkenin ulusal/uluslararası faaliyetlerinde görev kabul eden kulüp/takımlar, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süreyle hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Milli Şerefi İhlal

Yurt içinde/yurt dışında, her ne suretle olursa olsun Türk milleti veya diğer milletlere karşı onur kırıcı hareketlerde bulunanlar, altı aydan üç yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmaktadır.

Disiplin İhlaline Teşvik

Kişileri tahrik etmekle disiplin ihlaline teşvik edenler, üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süreyle hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmaktadır. Teşvik edilen disiplin ihlalinin gerçekleşmesi halinde verilen ceza yarı oranında artırılmaktadır.

Müsabakaya Engel Olmak

Müsabakanın başlamasına veya tamamlanmasına engel olanlar, üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süreyle hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Süresi İçerisinde Rapor İbraz Etmemek veya Gerçeğe Aykırı Rapor İbraz Etmek

Müsabakalara ilişkin raporları süresi içerisinde ibraz etmeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen müsabaka görevlisi ve diğer görevliler, üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmaktadır.

Talimatlara Uymamak

Müsabaka hazırlıkları veya müsabaka seyahatleri sırasında görevlilerin veya yöneticilerin talimatlarına uymayan veya spor ahlakı ve disiplinine uymayarak müsabaka kafilesinin huzurunu bozan kişiler, on beş günden üç aya kadar müsabakadan men veya üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmaktadır.

İzinsiz Müsabaka Düzenlemek veya Mazeretsiz Olarak Müsabakaya Katılmamak

İlgili mercilerden izin alınması gerektiği halde herhangi bir izin alınmadan müsabakayı düzenleyen, müsabakaya katılan veya bu müsabakada görev alan sporcular, kulüp veya yöneticiler ya da müsabakada görev alan diğer görevliler bir aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmaktdır.

Usulüne uygun bildirime rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon tarafından düzenlenen müsabaka hazırlıklarına veya müsabakalara katılmayan kişiler; üç aydan altı aya kadar müsabakadan men, hukuka ve spor ahlakına aykırı bir şekilde sporcunun müsabaka hazırlıklarına veya müsabakaya katılmasına engel olan kulüpler ise altı aya kadar müsabakadan men cezası ile cezalandırılmaktadır.

Görevi Kötüye Kullanma

Yönetmelikte ayrıca disiplin ihlali olarak tanımlanan haller dışında, her ne suretle olursa olsun, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle; kişilerin mağduriyetine veya Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kişiler, altı aydan iki yıla kadar hak mahrumiyeti veya lisans ve diğer uygunluk belgelerinin iptali cezası ile cezalandırılmaktadır. 

Söz konusu ihlalin ihmalen gerçekleştirilmesi durumunda kişiler, üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Bahis Oynamak veya Yer ve İmkan Sağlamak

Bağlı olduğu spor dalı ile ilgili olarak düzenlenen spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılan sporcu, müsabaka görevlisi ve görevli diğer kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bağlı olduğu spor dalı ile ilgili olarak düzenlenen spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarını oynatan veya bu oyunların oynanması için yer ve imkân sağlayan sporcu, müsabaka görevlisi ve görevli diğer kişiler, altı aydan iki yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmaktadır.

Şike ve Teşvik Primi

Belirli bir müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla başkasına kazanç veya sair menfaat temin edenlerle bu kapsamda kendisine menfaat temin edilen kişiler, bir yıldan üç yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmaktadır.

İhlalin veya ihlale teşebbüsün müsabaka görevlileri tarafından işlenmesi halinde kişiler sürekli hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olunmasında dahi, ihlal tamamlanmış gibi cezaya hükmedilmektedir.

Kazanç veya sair menfaat teklifinde, anlaşmaya varılamadığı takdirde, ihlalin teşebbüs aşamasında kalmış olmasıyla cezaya hükmolunur.

Şike anlaşmasının varlığını bilerek anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunanlar da birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

İhlalin; takım/kulüp mensuplarınca müsabakalara dayalı bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla, verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır.

İhlalin belirli bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilen ceza yarı oranında indirilmektedir.

Bu madde hükümleri; milli takımlara başarılı olmaları amacıyla veya kulüpler tarafından kendi sporcularına/teknik heyetine başarılı olabilmeleri için, prim verilmesi/vaadinde bulunulması halinde uygulanmamaktadır.

Müsabaka yapılmadan önce ihlalin ortaya çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmemektedir.

Doping

Doping ihlallerine karşılık, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yayımlanan mevzuat uygulamaktadır.

Spor disiplini içeriğini daha iyi anlamak için “Spor Disiplin Yönetmeliği Nedir?” başlıklı serimizin ilk yazısını da okuyabilirsiniz. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir