Spor Disiplin Yönetmeliği Nedir Sorusuna Kısa Bir Bakış
Spor Disiplin Yönetmeliği Nedir Sorusuna Kısa Bir Bakış

Spor Disiplin Yönetmeliği Nedir Sorusuna Kısa Bir Bakış

Başlattığımız bu yazı serisi, Spor Disiplin Yönetmeliği içeriğinin, hukuk bölümü öğrencisi Arif Emre Koca tarafından daha anlaşılabilir olması amacıyla ufak eklemeler yapılarak derlenmiş halidir.

Spor Disiplin Yönetmeliği

Disiplin kuralları bir kurumun düzenini sağlamak ve devam ettirmek amacıyla oluşturulan kurallardır. İşlenen disiplin suçuysa kişinin bağlı olduğu kurumun resmi olarak kabul edilmiş, disiplin yönetmeliğine uymayan davranışlarıdır. Bu davranışların yaptırımı olarak disiplin cezaları düzenlenmiştir. 

Türkiye’de sportif faaliyetlerin yürütülmesinde spor dallarının kendilerine ait ayrıca yönetmelikleri (TFF Futbol Disiplin Talimatı gibi) olmakla beraber genel bir düzenleme olarak Spor Disiplin Yönetmeliği düzenlenmiştir. 

Spor Disiplin Yönetmeliği, Merkez Spor Disiplin Kurulu ve İl Spor Disiplin Kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlalini oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazlarını belirlemektir.

Disiplin suçu niteliğinde olan durumları incelemeden önce disiplin cezalarının ne olduğunu öğrenmemiz bu suçların yaptırımlarını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. 

Belirlenen Disiplin Cezaları 1

Spor Disiplin Yönetmeliği içerisinde disiplin cezaları madde 25’te düzenlenmiştir. Belirlenen disiplin cezaları ise şunlardır:

a) İhtar: gerçekleştirilen disiplin ihlalinin esasının yazılı olarak hatırlatılmasıdır.

b) Kınama: Sorumluların eylemlerinin tasvip edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

c) Para cezası; kişi ve kulüplerin, belirli meblağı Bakanlık, ilgili il müdürlüğü veya bağlı federasyona ödemeye mahkûm edilmesidir. Para cezasına ilişkin esaslar şunlardır:

  1. Kulüpler: Sporcu, yönetici ve görevlilerine verilen para cezasından müteselsilen sorumludur. İhlalde bulunanın kulüple ilişkisinin sona ermesi, kulübün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  2. Yönetmelik kapsamında verilecek para cezası, yüz Türk Lirasından az yüz bin Türk Lirasından fazla olamaz.
  3. (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde öngörülen para cezası her yıl Ocak ayında 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

ç) Ödüllerin iadesi; kulüp, takım veya kişilerin kazandıkları müsabaka derecesi, para, kupa, madalya ve benzeri menfaatleri iade etmeleridir.

d) İhraç: bir kulübün veya takımın bir organizasyona katılmaktan men edilmesidir.

Belirlenen Disiplin Cezaları 2

e) Müsabakadan men; sporcu, antrenör ve müsabakada yer alabilen diğer kulüp veya takım görevlilerinin resmî müsabakalara katılmalarının engellenmesidir. Cezanın infazı tamamlanana kadar bu kişilerin lisans ve diğer uygunluk belgeleri askıya alınarak müsabaka isim listelerinde yer almaları ve müsabakada herhangi bir görev almaları engellenir.

f) Hak mahrumiyeti; kişinin, ceza süresince Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı, federasyon, spor kulüpleri, takım ve spor kuruluşları nezdinde; idari, sportif, teknik ve sair herhangi bir görev almaktan, bu kapsamda herhangi bir faaliyette veya resmî ilişki ya da yazışmada bulunmaktan men edilmesidir.

g) Lisans ve diğer uygunluk belgelerinin askıya alınması; kişinin, Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili bağlı federasyon bünyesinde yer alan spor dalları ile ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisans ve diğer uygunluk belgelerinin kendisine sağladığı hakları kullanmaktan geçici olarak men edilmesidir.

ğ) Lisansın ve diğer uygunluk belgelerinin iptali; kişinin, Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili bağlı federasyon bünyesinde yer alan spor dalları ile ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisans ve diğer uygunluk belgelerinin iptal edilmesidir.

h) Tescilin iptali; kulüp veya takımın, Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili bağlı federasyon nezdindeki tescil kaydının iptal edilmesidir.

ı) Seyircisiz oynama; kulüp veya takımın resmî müsabakalarının seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmesidir.

i) Saha kapatma; kulüp veya takımın resmî müsabakasını kendi sahası dışındaki başka bir sahada oynamasına karar verilmesidir.

j) Hükmen mağlubiyet; ilgili spor branşının niteliğine uygun olarak sporcu veya takımın hükmen kaybetmiş sayılmasıdır.

k) Puan indirme; kulüp, takım veya sporcunun mevcut ya da ileride kazanacağı puanların bir kısmının silinmesidir.

i) Ligden düşürme; kulüp, takım veya sporcunun bir alt lige indirilmesidir.

Spor disiplini ile ilgili bahsi geçen mevzuların önemini “Spor Yönetimi” kavramını da okuyarak ayrıca değerlendirebilirsiniz. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir